Sản Phẩm &
Chứng Chỉ

Image

Tiêu Trắng

Double Washed 630 G/L
- Dung trọng: 630 G/L min
- Độ ẩm: 13.5 % max
- Tạp chất: 0.2% max

Image

Tiêu Đen

FAQ 500 G/L
- Dung trọng: 500 G/L min
- Độ ẩm: 13.5 % max
- Tạp chất: 1% max

FAQ 550 G/L
- Dung trọng: 550 G/L min
- Độ ẩm: 13% max
- Tạp chất: 0.5% max

Machine Clean 500 G/L
- Dung trọng: 500 G/L min
- Độ ẩm: 13% max
- Tạp chất: 0.5% max

Machine Clean 550 G/L
- Dung trọng: 550 G/L min
- Độ ẩm: 12.5 % max
- Tạp chất: 0.2% max

Machine Clean 570 G/L - ASTA
- Dung trọng: 570 G/L min
- Độ ẩm: 12.5% max
- Tạp chất: 0.2% max

Chứng Chỉ

Chúng tôi biết

NHỮNG GÌ KHÁCH HÀNG CẦN.